Emergo Cycling & Tri Sports

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Emergo Cycling & Tri Sports

E-mail: emergotrisports@gmail.com
Website: https://emergo-cycling.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Emergo Cycling & Tri Sports: Fast Forward at Work BV, gevestigd te Puttershoek, KvK-nummer 53948661.
 2. Klant: degene met wie Emergo Cycling & Tri Sports een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Emergo Cycling & Tri Sports en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Emergo Cycling & Tri Sports.
 2. Emergo Cycling & Tri Sports en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Emergo Cycling & Tri Sports en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Emergo Cycling & Tri Sports hanteert prijzen in euro?s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Emergo Cycling & Tri Sports mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Emergo Cycling & Tri Sports en de Klant spreken voor een dienstverlening door Emergo Cycling & Tri Sports een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Emergo Cycling & Tri Sports mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Emergo Cycling & Tri Sports moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Emergo Cycling & Tri Sports mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Emergo Cycling & Tri Sports zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Emergo Cycling & Tri Sports ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Emergo Cycling & Tri Sports mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Emergo Cycling & Tri Sports hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Emergo Cycling & Tri Sports aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Emergo Cycling & Tri Sports mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. De Klant rekent producten direct af in de winkel.
 6. De Klant rekent producten direct af.
 7. Emergo Cycling & Tri Sports mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 100% van het afgesproken bedrag verlangen.
 8. De Klant moet declaraties binnen 7 dagen  na factuurdatum aan Emergo Cycling & Tri Sports betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 9. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Emergo Cycling & Tri Sports de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 10. Emergo Cycling & Tri Sports mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Emergo Cycling & Tri Sports het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Emergo Cycling & Tri Sports maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Emergo Cycling & Tri Sports, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 2. het product is gebruikt
 3. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 6. de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd?s of cd?s
 7. het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 8. het product een los tijdschrift of losse krant is
 9. het een spoedreparatie betreft
 10. het weddenschappen of loterijen betreft
 11. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 12. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 13. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  1. zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  1. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 14. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar emergotrisports@gmail.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Emergo Cycling & Tri Sports, https://emergo-cycling.nl.
 15. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Emergo Cycling & Tri Sports, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Emergo Cycling & Tri Sports heeft geretourneerd, dan zal Emergo Cycling & Tri Sports eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Emergo Cycling & Tri Sports voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 9 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht 

 1. Emergo Cycling & Tri Sports kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Emergo Cycling & Tri Sports heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Emergo Cycling & Tri Sports.
 3. Emergo Cycling & Tri Sports is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Emergo Cycling & Tri Sports te verrekenen met een vordering op Emergo Cycling & Tri Sports.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Emergo Cycling & Tri Sports blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Emergo Cycling & Tri Sports met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Emergo Cycling & Tri Sports gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Emergo Cycling & Tri Sports gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Emergo Cycling & Tri Sports van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Emergo Cycling & Tri Sports, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Emergo Cycling & Tri Sports zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Emergo Cycling & Tri Sports kan tegenwerpen.

Artikel 14 – Levertijd 

 1. De levertijden van Emergo Cycling & Tri Sports zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Emergo Cycling & Tri Sports.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Emergo Cycling & Tri Sports later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Emergo Cycling & Tri Sports niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 – Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 17 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Emergo Cycling & Tri Sports niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Emergo Cycling & Tri Sports. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Emergo Cycling & Tri Sports niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Emergo Cycling & Tri Sports die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Emergo Cycling & Tri Sports de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Montage en of installatie

 1. Hoewel Emergo Cycling & Tri Sports zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 21 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Emergo Cycling & Tri Sports enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Emergo Cycling & Tri Sports levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 22 – Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 2. ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en customized producten zoals maatwerk schoenen, zadels, fietsen, etc. kunnen niet worden geruild.

Artikel 23 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Emergo Cycling & Tri Sports voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Emergo Cycling & Tri Sports mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Emergo Cycling & Tri Sports op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Emergo Cycling & Tri Sports tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 24 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Emergo Cycling & Tri Sports.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Emergo Cycling & Tri Sports de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Emergo Cycling & Tri Sports redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 25 – Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen Emergo Cycling & Tri Sports en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 26 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 27 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Emergo Cycling & Tri Sports tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Emergo Cycling & Tri Sports geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 28 – Klachten

 1. De Klant moet een door Emergo Cycling & Tri Sports geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Emergo Cycling & Tri Sports daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Emergo Cycling & Tri Sports hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Emergo Cycling & Tri Sports hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Emergo Cycling & Tri Sports andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 29 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Emergo Cycling & Tri Sports.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Emergo Cycling & Tri Sports ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 30 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Emergo Cycling & Tri Sports een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 31 – Aansprakelijkheid Emergo Cycling & Tri Sports

 1. Emergo Cycling & Tri Sports is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Emergo Cycling & Tri Sports aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Emergo Cycling & Tri Sports is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Emergo Cycling & Tri Sports aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto?s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 32 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Emergo Cycling & Tri Sports vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Emergo Cycling & Tri Sports toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Emergo Cycling & Tri Sports nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Emergo Cycling & Tri Sports in verzuim is. 
 3. Emergo Cycling & Tri Sports mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Emergo Cycling & Tri Sports kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 34 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Emergo Cycling & Tri Sports door de Klant niet aan Emergo Cycling & Tri Sports kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Emergo Cycling & Tri Sports 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Emergo Cycling & Tri Sports kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Emergo Cycling & Tri Sports de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Emergo Cycling & Tri Sports hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Emergo Cycling & Tri Sports hiervan voordeel heeft. 

Artikel 35 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 36 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Emergo Cycling & Tri Sports mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Emergo Cycling & Tri Sports altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Emergo Cycling & Tri Sports zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 37 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Emergo Cycling & Tri Sports aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Emergo Cycling & Tri Sports. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 38 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Emergo Cycling & Tri Sports bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Emergo Cycling & Tri Sports is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Emergo Cycling & Tri Sports, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 3 november 2023